تالیفات و ترجمه های دکتر کتایون خوشابی:

جان بالبی (نظریه دلبستگی)

سرشت (کودک من چه مزاجی دارد؟)

فنون کودک درمانی (راهکارهای روان پویایی)

کودک آزاری (انواع آزار جسمی، جنسی، عاطفی و بی توجهی به کودکان)