انواع اختلالات یادگیری:

 

اختلالات یادگیری دسته ای از اختلالات مربوط به یادگیری می شوند که شامل سه اختلال یادگیری در دیکته نویسی ، روخوانی و ریاضی می باشد،تعدادی از کودکان که مشکل دیکته نویسی دارند اختلال روخوانی هم دارند و بالعکس کودکان نارسا خوان دیکته نویسی هم دارند این اختلالات در پسران بیشتر از دختران دیده می شود.
 
برای مطالعه مقاله ی کامل دکتر کتایون خوشابی در باب  اختلالات یادگیری  کلیک نمایید.